Inzet van jeugdhulp op school door Levvel

Sinds 2023 werken wij samen met Levvel voor jeugdhulp op school.
Dit is voor leerlingen waarbij het leren op school belemmerd wordt door sociaal-emotionele uitdagingen of extra ondersteuningsbehoefte op gebied van leren leren en executieve functies.
Denk aan faalangst, laag zelfbeeld of moeite met emotieregulatie.

Werkwijze

Levvel biedt een aantal basisactiviteiten aan die beschikbaar zijn voor alle kinderen van het Schoterbos. Denk aan de Huiskamer, waar kinderen even uit de klas tot rust kunnen komen als dat nodig is. 

Wanneer sprake is van een individuele hulpvraag, worden ouders ingeschakeld. Zowel school als ouders/verzorgers kunnen initiatief nemen tot het onderzoeken van de inzet van jeugdhulp op school. Als wij dit als school overwegen, bespreken wij dit eerste met ouders/verzorgers.
Waneer wij uw toestemming hebben, zullen wij samen met de begeleider van Levvel en ouders/verzorgers en leerling de aanpak vaststellen tijdens een startgesprek.

Inloopspreekuur
Op maandagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur is er inloopspreekuur bij de begeleiders van Levvel. Ouders/verzorgers kunnen langslopen om vragen te stellen of input te delen. 

Uitgangspunten

Jeugdhulp geïntegreerd in het onderwijs
Zorg vindt plaats in de onderwijssetting, de zorgactiviteiten zijn onderdeel van het programma van de school. Een hulpverlener is dus ook een ‘juf’ of ‘meester’, een groepstraining of individuele begeleiding is een activiteit (bv sportles).
Hulpverleners zijn begeleiders in de klas alsook sportcoaches, begeleiders in een ‘maaklab’ (creatieve therapie bv), etc.
We creëren daarmee een rijke schoolomgeving, waarbij leerlingen onderdeel zijn en blijven van een groep en waarbij een programma op maat van zowel onderwijs- en zorgactiviteiten mogelijk is.

Normaliseren
We zetten zoveel mogelijk in op normaliseren van gedrag in plaats van gedrag dat afwijkt standaard behandelen.
Dit betekent dat we zorgvuldig afwegen wanneer er sprake moet zijn van onderzoek en diagnostiek.
Het betekent ook dat we de kinderen in gemengde groepen willen laten opgroeien in de wereld zoals die om hen heen is, ook buiten school. Kinderen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften blijven dan ook bij elkaar in een stamgroep, met als basis een sterk pedagogisch klimaat en klassenmanagement.
Voor enkele leerlingen kan er een uitzondering zijn, bijvoorbeeld voor kinderen met autisme die nog niet goed fulltime in een gemengde groepssetting kunnen functioneren en die gefaseerd met een specifieke aanpak toe moeten groeien naar fulltime deelname aan onderwijs in een heterogene groep.

Samenwerking met ouders
Wanneer wij onze aanpak en inzet op school goed afstemmen met thuis, is dat voor een kind het beste. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met ouders/verzorgers. Dit betekent dat wij u graag betrekken bij het bepalen en uitvoeren van een aanpak. 

Gentiaan - Zorgonderwijscombinatie

De Gentiaan is een zorgonderwijscombinatie. Hier kunnen kinderen naartoe die niet kunnen deelnemen aan onderwijs in een groep. Zij ontvangen individueel onderwijs en bouwen deelname aan een groep stap voor stap op. 

Youth Care is onze partner die daar de zorgbegeleiding levert.
Onze leerkracht verzorgt iedere dag het onderwijsprogramma voor de kinderen

Het is een intensieve voorziening, dus er is een beperkt aantal plekken. Plaatsing van kinderen gebeurt in overleg met Centrum voor Jeugd en Gezin en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.